Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου

 

Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας μας με διακριτικό τίτλο «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ» και καταστατική έδρα το Δήμο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα το ακίνητο που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Αγ. Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, αρ. 49. Η εταιρεία μας έχει αντικείμενο εργασιών - υπηρεσιών και συνακολουθώς καταστατικό σκοπό την δια επιχειρηματικής - εταιρικής δραστηριότητας επί κέρδει λειτουργία Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) και ειδικότερα Ιδιωτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού. Παράλληλα, η εταιρεία μας, προς προσήκουσα προώθηση και εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού της, διατηρεί την παρούσα ιστοσελίδα προς συνοπτική παρουσίαση των προρρηθέντων υπηρεσιών της και, συγχρόνως, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και την ισχύουσα νομοθεσία (Ελληνική και Διεθνή). Η εταιρεία παρέχει στον εκάστοτε επισκέπτη / χρήστη του διαδικτύου τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες της μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου/ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης.

Η παρούσα ιστοσελίδα συνιστά τον δικτυακό τόπο ευσύνοπτης προβολής των υπηρεσιών της Εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ». Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του. Ο επισκέπτης/χρήστης του ανωτέρω διαδικτυακού τόπου έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους παρακάτω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται καθολικώς από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους παρόντες όρους, όπως προαναφέρθηκε, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις, μέσω του παρόντος διαδικτυακού της τόπου. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποίησης, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της. Η Εταιρεία δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε αναμενόμενο και δυνατό μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία, οι ενημερώσεις και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες.

 

Α. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Τα πνευματικά δικαιώματα όλου του περιεχομένου του παρόντος χώρου διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, (αλλά όχι περιοριστικώς), επωνυμίας, κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, εικόνων, ζωγραφιών, παρεχόμενων υπηρεσιών, προγραμμάτων, πληροφοριών, δεδομένων κ.ο.κ., προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους.

Ως εκ τούτου, όλα τα ανωτέρω και οι εκάστοτε πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (www.taprotamasxronia.gr) απαγορεύεται να αναδημοσιευτούν μερικά ή ολικά. Ομοίως απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του εν λόγω διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας (συναίνεσης - εκ των προτέρων συγκατάθεσης) της Εταιρείας ή του πνευματικού δημιουργού ή δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η εμφάνιση στον διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, ονομάτων, φωτογραφιών κ.ο.κ. που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτους δικαιούχους δεν θα πρέπει σε οποιαδήποτε περίπτωση να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας - συναινέσεως ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψη (και) ότι προστατεύονται πλήρως από τις οικείες νομοθετικές διατάξεις.

 

Β. Συμπεριφορά χρηστών

 

Η Εταιρεία ρητά δηλώνει ότι ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της νόμιμης χρήσης του διαδικτυακού τόπου της, καθώς η χρήση αυτή πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνον για απολύτως νόμιμους σκοπούς και κατά απολύτως νόμιμο τρόπο α) που να μην περιορίζεται ή παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους, β) σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη, γ) κατά τρόπο που να μην προκαλούνται βλάβες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο δίκτυο που τις παρέχει και τις υποστηρίζει.

Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις νομοθετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο και κατ’ επέκταση στην εταιρεία μας. Σε περίπτωση δε που η εταιρεία μας εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη, ο εν λόγω επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποζημιώσει για αυτόν ακριβώς τον λόγο την Εταιρεία.

Ειδικότερα και ενδεικτικά, ο χρήστης συμφωνεί να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου για :


α. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μεταφορά οποιοδήποτε υλικού που είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, υβριστικό ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.

β. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με άλλες μεθόδους για την εγκατάσταση κάθε μορφής υλικού (π.χ. κείμενο, εικόνα), που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή για την εγκατάσταση μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης προώθησης προϊόντων.

γ. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με άλλες μεθόδους, οι οποίες παραβιάζουν οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

δ. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μεταφορά με άλλες μεθόδους, οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιουσδήποτε άλλους ηλεκτρονικούς κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που σχεδιάστηκαν με σκοπό να καταστρέψουν, να βλάψουν ή να περιορίσουν την λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ε. προσβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά δικαιώματα άλλων χρηστών ή προκαλεί βλάβη σε ανήλικους.

 

Γ. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

 

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη αναφορά ή παραπομπή του επισκέπτη/χρήστη μέσω συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε άλλους χώρους διαδικτύου παρέχεται για τη διευκόλυνσή του. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η Εταιρεία δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους διαδικτυακούς αυτούς χώρους τρίτων, δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα των εν λόγω υπηρεσιών που ενδεχομένως προβάλλονται στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση αποκλειστικά και μόνο των επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά κάποιας μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία της εταιρείας μας, είτε για το περιεχόμενο, είτε για την ποιότητα των προρρηθέντων παρεχομένων υπηρεσιών αυτών.

 

Δ. Περιορισμός ευθύνης

 

Η Εταιρεία, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό της τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για ενδεχόμενες καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης των πληροφοριών ή χρήσης του δικτύου της ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών ή για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κ.λ.π.), τα οποία εκφεύγουν της διαχειριστικής της ευθύνης. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξης και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την απολύτως ελεύθερη και ανεπηρέαστη ιδιωτική - ατομική τους αυθεντική βούληση.

 

Ε. Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

 

Πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο παρέχεται με απόλυτη πρωτοβουλία του επισκέπτη / χρήστη και όχι της εταιρείας. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης είναι, επίσης, υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. Η Εταιρεία μας έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει στο μέτρο του εφικτού με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών. Παράλληλα, δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις παραπάνω αιτίες.

 

Στ. Προσωπικά Δεδομένα

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ν. 4624/2019), που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει σήμερα, από τις διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) και ιδίως από τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679). Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων περί γνωστοποίησής τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Η εταιρεία διατηρεί τα παραπάνω στοιχεία και τα επεξεργάζεται μόνο για λόγους επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, όπως αναγράφεται στην δημοσιευμένη πολιτική απορρήτου.

Η Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Η εταιρεία μας, σεβόμενη απολύτως τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/πελάτη, τα οποία μπορεί αυτοβούλως να μας κοινοποιήσει στην περίπτωση επιθυμητής επικοινωνίας του με εμάς μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, δηλώνει ρητά ότι δεν πρόκειται να προβεί σε oποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών του στοιχείων και πληροφοριών που μας εμπιστεύεται και ότι αυτά θα διαχειρίζονται συννόμως αποκλειστικά και μόνο από την εταιρεία μας. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας οποτεδήποτε το θελήσει, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων, σύμφωνα με προαναφερθέντα ανωτέρω (υπό ενότητα Γ), σε περίπτωση παραπομπής σε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση δε, ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου έχει απόλυτο δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και ενδεχομένως αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Μπορείτε εδώ να διαβάσετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου.

 

Ζ. Πολιτική για Cookies

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνετε γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας. Στον διαδικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies, με σκοπό πάντα να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και πιο χρηστικό για τους επισκέπτες μας περιβάλλον, για να διασφαλίσουμε την άριστη εμπειρία του χρήστη και όχι για να αναλύσουμε τάσεις, για να παρακολουθούμε τις κινήσεις των χρηστών σε όλη την ιστοσελίδα και για να συγκεντρώσουμε δημογραφικές πληροφορίες σχετικές με τη βάση των χρηστών μας ως σύνολο. Μπορείτε εδώ να διαβάσετε περισσότερα για την πολιτική μας στη χρήση cookies.

 

Η. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων, καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ενδεχομένως προκύψει από την παρούσα σύμβαση χρήσης, ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια του Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας. Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει αμέσως, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.